BİRUN OTELCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

Birun Otelcilik A.Ş. (“Şirket”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

İnternet Adresi         : https://birun.com

Telefon Numarası     : 0454 386 6111

E-Posta Adresi          : kvkk@birun.com

Adres                         : Kümbet Köyü – Dereli /Giresun

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMACI, HUKUKİ SEBEBİ, YÖNTEMİ

KİŞİSEL VERİLER HUKUKİ SEBEP KİŞİSEL VERİ İŞLENME AMACI TOPLAMA YÖNTEMİ
Kimlik Bilgisi

Adı Soyadı,

T.C Kimlik No, Kimlik İbrası Halinde Kimlikte Yer Alan Bilgiler

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Kan Grubu ve Din Bilgisi ile ticari ileti gönderimi için “Açık Rıza”.

 

Ortak Amaçlar

Evrak yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

İç denetim süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması

Kurum içi ve kurum dışı resmi yazışma işlemlerinin sürdürülmesi

Hukuksal süreçlerin yürütülmesi

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Talep ve şikayetlerin takip edilmesi

Talep halinde yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesi

İç denetim süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması

Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Şirketin ana faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi

Şirket tüzüğünde yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

Ürün ve hizmetlerin tanıtımı amacıyla ticari ileti gönderimi

Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi,

Finansal iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,

İş ortakları ile iş süreçlerinin yürütülmesi,

Bilgi güvenliği ve acil durum yönetimi süreçlerinin gözetilmesi

Hizmet alım-satım süreçlerinin yürütülmesi

Pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Sözleşme öncesi görüşme ve sözleşme süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi

Şirketin faaliyet konusundaki iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi

Mal ve hizmetlerin müşteriye ulaştırılması süreçlerinin yürütülmesi

Hizmet alınan ilgili tedarikçi ve iş ortakları ile ilişkilerin yürütülmesi, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

Ürün-Hizmet tedariki süreçlerinin yürütülmesi

Kurum kaynakları, resmi dairelerden, tedarikçilerden, iş ortaklarından, bağlı şirketlerden gelen bildirimler, personelden e-posta, telefon, fiziksel evraklar, talep, yüz yüze yapılan görüşmeler kapsamında elde edilmektedir. (Kısmen otomatik, otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

 

İletişim Bilgisi Telefon, E-Posta, Adres, Cep Telefonu Numarası Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Ticari ileti gönderimi için “Açık Rıza”

 

Ortak amaçlar ile birlikte,

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Ürün ve hizmetlerin tanıtımı amacıyla ticari ileti gönderimi süreçlerinin yürütülmesi

Sözleşme öncesi görüşmeler ve sözleşme süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi,

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

Ürün ve hizmetlerin müşteriye ulaşması süreçlerinin yürütülmesi

Şirketin faaliyet konusundaki iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi

Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi

Talep halinde yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Hizmet alınan ilgili tedarikçi ve iş ortakları ile ilişkilerin yürütülmesi, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

Ürün-Hizmet tedariki süreçlerinin yürütülmesi

İş ortakları ile iş süreçlerinin yürütülmesi

Finansal Bilgi IBAN numarası, Banka Bilgisi, Ödeme Bilgileri, Vergi Numarası,

Vergi Dairesi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

Ortak amaçlar ile birlikte,

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Sözleşme öncesi görüşmeler ve sözleşme süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi,

Şirket faaliyet konusundaki iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi

Hizmet alınan ilgili tedarikçi ve iş ortakları ile ilişkilerin yürütülmesi, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

Ürün-Hizmet tedariki süreçlerinin yürütülmesi

İş ortakları ile iş süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

İcra takip evrakları,

Hukuki süreçlere dair dava dosyası bilgiler

Kanunlarda açıkça öngörülme, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması Ortak amaçlar ile birlikte,

Şirketin faaliyet konusundaki iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi

İş ortakları ile iş süreçlerinin yürütülmesi

 

Mesleki Deneyim Bilgisi

CV,

Diploma,

Sertifika,

Mesleki yeterlilik belgesi.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması. Ortak amaçlar ile birlikte,

Sözleşme öncesi görüşmeler ve sözleşme süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi

Denetim ve Teftiş Bilgisi

Denetim ve teftiş raporları,

ISO Kapsamında alınan belgeleri denetimi,

İSG Belgesi ve denetimine ait bilgiler.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması.

 

Ortak amaçlar ile birlikte,

Şirketin faaliyet konusundaki iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi

 

Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi

Talep, şikâyet e-postaları, talepleri

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması. Ortak amaçlar ile birlikte,

Talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi, sonuca bağlanması,

Fiziki Mekân ve Güvenlik Bilgisi

Giriş-Çıkış kayıtları,

Kamera kayıtları.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması. Ortak amaçlar ile birlikte,

İş yeri güvenliğinin sağlanması,

 

Kurum kaynakları, güvenlik kamerası, ziyaretçi kayıt sistemi (Otomatik, kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)
İşlem Güvenliği

IP Bilgisi, Log Kayıtları

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması, Ortak amaçlar ile birlikte,

İşlem güvenliğinin sağlanması,

 

Kurum kaynakları (Otomatik yollar)
Görsel ve İşitsel Bilgi

Fotoğraf

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması. Ortak Amaçlar Kurum kaynakları, resmi dairelerden, tedarikçilerden, iş ortaklarından, bağlı şirketlerden gelen bildirimler, personelden e-posta, telefon, fiziksel evraklar, talep, yüz yüze yapılan görüşmeler kapsamında elde edilmektedir. (Kısmen otomatik, otomatik ve otomatik olmayan yollarla).
Açık Rıza

 

Kurumun sosyal medya faaliyetleri için.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI  

  1. başlıkta işlenmekte olduğu belirtilmiş olan kişisel verileriniz, yine aynı başlık altında yer alan veri işleme amaçları doğrultusunda, Kurum faaliyet konularımızın ve iş süreçlerimizin gerçekleştirilmesi süreçlerinde gerekmesi halinde ve gerekenle sınırlı şekilde;
  • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden denetim firmalarına, mali müşavirlere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına (Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Sözleşme süreçlerinin yönetimi),
  • Banka ve finans kuruluşlarına, (Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi),
  • Faaliyetlerin gerçekleşmesi için iş süreçlerinde yer alan yurt içi veya yurt dışı tedarikçilere, iş ortaklarımıza (İş sürekliliğinin sağlanması/denetimi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Talep ve şikayetlerin takibi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi)
  • İş süreçlerimizde yer alan Albayrak Holding ve ilgili bağlı şirketine (İş sürekliliğinin sağlanması/denetimi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Talep ve şikayetlerin takibi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi)
  • Kurumumuzun iş süreçlerinde hizmet tedarik ettiği ilgili tedarikçi firmaya, iş ortağımıza (İş sürekliliğinin sağlanması/denetimi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Talep ve şikayetlerin takibi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi)
  • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, kanuni/idari düzenlemeler uyarınca hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi),

aktarılmaktadır

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen toplama yöntemleri ve hukuki sebepleri kapsamında toplanmakta ve işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHA EDİLMESİ

Kurumumuz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar, hukuki ve yasal yükümlülüklerimiz de gözetilerek saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir.

Başvuru Formu